Головна » 2017 » Сентябрь » 23 » Статут учнівського самоврядування "СОВА"
16:39
Статут учнівського самоврядування "СОВА"

Розділ І Загальні положення
Стаття 1.1.1 Учнівське самоврядування «СОВА» Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів : Конституція України , Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про громадські організації», «Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти», Національною програмою патріотичного виховання, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави.
Стаття 1.1.2 У своїй діяльності учнівське самоврядування керується законодавством України, Статутом школи та власним Статутом.
Стаття 1.1.3 Учнівське самоврядування є добро¬вільним об'єднанням учнів. Участь в діяльності учнівського самоврядування сприяє вихованню С - спритних О - обдарованих В - винахідливих А - активних учнів
Стаття 1.1. 4 Учнівське самоврядування користується підтримкою і допомогою адміністрації школи у вирішенні головних питань
. Стаття 1.1. 5 Учасниками учнівського самоврядування СОВА є учні 5-11 класів та педагоги школи, що співпрацюють з дитячою шкільною громадою в якості педагогів –консультантів учнівського самоврядування.
Стаття 1.1. 6 Учнями 1-4 класів, їх класними керівниками використовуються елементи учнівського самоврядування.
Стаття 1.1. 7 Символами учнівського самовряду¬вання «СОВА» Тетіївської ЗОШ І-ІІІ №3 ступенів є герб із зображенням сови з книгою у вінку з квітів. Мета та завдання учнівського самоврядування СОВА
Стаття1.2.1 Сприяти вихованню громадянина України з активною громадською позицію, готового жити в правовій державі, брати на себе соціальну і громадянську відповідальність. Формувати готовність кожного учня до особистісного самовизначення, набуття досвіду демократичних стосунків, до самовиховання і саморозвитку;
Стаття 1.2.2 Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи, держави. Формувати в учнів правову культуру.
Стаття 1.2.3 Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ, оволодівати наукою управління.
Стаття 1.2.4 Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. Створити умови для різностороннього розвитку, самовдосконалення, самореалізації учнів на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, Батьківщині, народові України.
Стаття1.2.5 Формувати самокритичне середовище навчально-виховного процесу. Вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.
Стаття1.2.6 Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань.
Стаття 1.2.7 Підтримувати громадські та педагогічні ініціативи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, творчі пошуки тощо.
Стаття 1.2.8 Зміцнити партнерські зв’язки між учнівським і педагогічним колективом, родинами учнів з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу
Розділ II 2.1. Права і свободи учасників учнівського самоврядування СОВА
Стаття 2.1.1 Усі учні школи є рівними у своїй гід¬ності та правах.
Стаття 2.1.2 Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не по¬винно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 2.1.3 Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи сло¬ва, що принижують честь, гідність іншої людини.
Стаття 2.1.4 Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по-рушуються права і свободи інших людей.
Стаття 2.1.5 Всі учасники учнівського самоврядування мають право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань, не принижуючи честі і гідності інших людей. Дискутувати, критикувати, коректно відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності учнівського самоврядування всіх рівнів.
Стаття 2.1.6 Кожен учень має право обирати про¬філь навчання, факультативи та додаткові занят-тя, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.
Стаття 2.1.7 Кожен має право володіти, корис¬туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді¬яльності.
Стаття 2.1.8 Учні мають право брати участь в діяльності учнівського самоврядування, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи.
Стаття 2.1.9 Учні мають право звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування, подавати свої пропозиції, вимоги, запити і отримувати обґрунтовані відповіді по суті питань.
Стаття 2.1.10 Кожен учень школи має право бра¬ти участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.
2.2. Обов’язки учасників учнівського самоврядування СОВА
Стаття2.2.1 Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.
Стаття 2.2.2 Кожен учень школи повинен дотримуватись норм та правил поведінки в школі, згідно з законодавством України та Статутом школи.
Стаття2.2.3 Всі учасники учнівського самоврядування мають дотримуватись Статуту учнівського самоврядування СОВА.
Стаття2.2.4 Кожен зобов’язаний впроваджувати в життя постанови учнівської конференції, рішення Учнівської ради, рішення класних учнівських зборів, які прийняті на підставі загальної згоди
Стаття2.2.5 Всі учасники учнівського самоврядування повинні сприяти покращенню діяльності учнівського самоврядування на всіх рівнях.
Розділ ІІІ 3.1. Рівні учнівського самоврядування СОВА
Стаття3.1.1 1-й рівень організації учнівського самоврядування – індивідуальний. Кожен учень особисто для себе вирішує питання про міру участі в загальних справах.
Стаття3.1.2 2-й рівень організації учнівського самоврядування – рівень первинного колективу. Усі учні є членами класного колективу, тому основні питання, пов’язані з життєдіяльністю , вирішуються в первинному колективі. В кожному класному колективі можлива своя модель класного учнівського самоврядування.
Стаття3.1.3 3- й рівень учнівського самоврядування – вищий: учнівська конференція; Учнівська рада; учнівська лінійка.
Стаття3.1.4 Між всіма рівнями самоврядування здійснюється чіткий взаємозв’язок.
3.2.Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІ рівня (класного колективу)
Стаття3.2.1 На рівні первинного колективу модель структури самоврядування є варіативною, зважаючи на індивідуальні особливості кожного учнівського колективу. Вибір моделі самоврядування в класі – право громади класу.
Стаття3.2.2 Для рішення найбільш важливих питань учнівським активом можуть бути зібрані збори, на які при необхідності запрошуються батьки, вчителі-предметники, що працюють в даному класі.
Стаття3.2.3 Класний керівник є педагогом-консультантом органів класного учнівського самоврядування. Допомагає учням проектувати, організовувати і втілювати в життя дитячі задумки.
3.3.Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІІ рівня ( учнівська лінійка)
Стаття3.3.1 Учнівська лінійка є органом виконавчої влади учнівського самоврядування. Відбувається щотижня для учнів 5-11 класів.
Стаття3.3.2 На учнівських лінійках в присутності класних керівників, педагога-організатора, ЗДВР, ЗДНВР, директора школи заслуховується звіт чергового класу, повідомляються рішення Учнівської ради, відбувається нагородження переможців, оголошення плану роботи на наступний тиждень.
Стаття3.3.3 Педагогами –консультантами для учнів, що готують учнівську лінійку, є класні керівники 5-11 кл., педагог-організатор, ЗДВР. Вони допомагають оволодіти учням організаторською майстерністю, придбати учням соціальний досвід, вчать обирати адекватні способи взаємодії зі світом. 3.4. Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІІ рівня (Учнівська рада)
Стаття3.4.1 Учнівська рада є вищим органом у системі виконавчої влади учнівського самоврядування.
Стаття3.4.2 До складу Учнівської ради входять по 2 представники ( далі -лідери) від 5-11 класу, що обрані більшістю класного колективу на учнівських зборах в вересні. Термін їх повноважень становить 1 рік.
Стаття3.4.3 Щотижня відбуваються засідання Учнівської ради. Засідання правомочне, якщо в його роботі бере участь не менше половини лідерів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.
Стаття3.4.4 В Учнівській раді діють центри: навчальний, інформаційни, дисципліни і порядку, дозвілля та відпочинку, центр волонтерства
Стаття3.4.5 Участь в комісіях Учнівської ради лідерами обирається добровільно.
Стаття3.4.6 Учні, що входять до комісій Учнівської ради виконують свої функціональні обов’язки, передбачені положенням про комісії Учнівської ради
Стаття3.4.7 Керівництво роботою комісій Учнівської ради здійснює Президент школи. Секретар Учнівської ради відповідальний за ведення документації органами учнівського самоврядування та забезпечує інформаційний зв’язок між лідерами Учнівської ради.
Стаття3.4.8 Лідери зобов’язані інформувати класні учнівські громади та класного керівника з рішеннями Учнівської ради. Президент інформує загальношкільну учнівську громаду з рішеннями Учнівської ради на учнівських лінійках. Інформаційний центр Учнівської ради висвітлює прийняті рішення в матеріалах шкільної газети та на сайті школи.
Стаття 3.4.9 Про свою діяльність лідери Учнівської ради, комісії, президент звітують на учнівській конференції.
Стаття3.4.10 Педагогом-консультантом Учнівської ради є ЗДВР та педагог - організатор, який консультує, дає рекомендації щодо організації діяльності.
3.5. Структура та повноваження учнівського самоврядування ІІІ рівня (учнівська конференція)
Стаття 3.5.1 Учнівська конференція є вищим органом в законодавчій системі учнівського самоврядування.
Стаття3.5.2 Учнівська конференція скликається Президентом школи двічі на рік : в вересні - для затвердження Статуту, положень, планів і т.п.; в травні – звіти про проведену роботу, представлення кандидатів у Президенти.
Стаття3.5.3 На учнівську конференцію делегуються 5 найактивніших учнів класного колективу 5-11 класів, за яких проголосувала більшість на учнівських класних зборах. Делегати мають право голосу на конференції.
Стаття3.5.4 На учнівську конференцію запрошуються педагоги-наставники учнівського самоврядування і адміністрація школи з правом голосу.
Стаття3.5.5 Лідери Учнівської ради організовують проведення учнівської конференції. При голосуванні вони мають право голосу.
Стаття3.5.6 На учнівській конференції затверджуються, змінюються, доповнюються Статут, положення, напрямки та плани діяльності учнівського самоврядування.
Стаття3.5.7 Педагогом-консультантом є педагог-організатор, який консультує, дає рекомендації щодо організації діяльності.
Розділ ІV Права та обов’язки Президента школи учнівського самоврядування СОВА
Стаття 4.1.1 Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
Стаття 4.1.2 Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
Стаття 4.1.3 Президент школи співпрацює з адміністрацією школи згідно з Статутом школи
Стаття4.1.4 Президент зобов’язаний координувати діяльність комісій Учнівської ради, здійснювати взаємозв’язок всіх рівнів учнівського самоврядування.
Стаття4.1.5 Президент школи має вільний доступ до будь-якої інформації органів учнівського самоврядування.
Стаття 4.1.6 Президент школи скликає і проводить засідання Учнівської ради, виносить на розгляд Учнівської ради питання, що турбують учнів школи. Готує проект рішень, проект положень. Ініціює їх розгляд в комісіях Учнівської ради. Проводить пряме голосування серед лідерів Учнівської ради.
Стаття 4.1.7 Президент школи має право вільно висловлювати свої погляди під час голосування, прийняття рішень; аргументовано і коректно захищати свою позицію під час розв’язання будь-якого питання учнівського самоврядування.
Стаття 4.1.8 Президент школи зобов’язаний своєчасно інформувати про рішення Учнівської ради на учнівських лінійках.
Стаття 4.1.9 Організовує проведення учнівської конференції. Звітує про пророблену роботу на учнівській конференції.
Стаття 4.1.10 Має право брати участь в педагогічній раді. Президент школи має право на захист колективної позиції (думки, рушення) Учнівської ради перед педагогічним колективом
Стаття 4.1.11 Президент школи має право на отримання методичної, організаційної, моральної допомоги від педагогів- консультантів учнівського самоврядування. Вибори Президента школи учнівського самоврядування СОВА
Стаття 4.2.1 Президентом школи може бути обраний учень (учениця) школи, який на день виборів досяг 13 років, володіє державною мовою, навчається в даній школі більше 1 року, не перебуває на кримінальному обліку.
Стаття 4.2.2 Всі учні 5-11 класів, педагоги-консультанти мають право одного голосу на виборах Президента школи. Кожний виборець голосує на виборах Президента особисто.
Стаття 4.2.3 Учні школи, що мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій, а також у проведенні передвиборчої агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента.
Стаття 4.2.4 Втручання адміністрації школи, вчителів у виборчий процес заборонено.
Стаття 4.2.5 Учнівська рада оголошує про початок виборчої кампанії, що відбувається в такому порядку і в такі строки: Формування в Учнівській раді виборчої комісії ( 1 представник від кожного 5-11 класу) – 1 день; Розгляд виборчою комісією кандидатур та реєстрація учнів, що бажають бути незалежними спостерігачами на виборах. Складання списків офіційних спостерігачів. Складання списків виборців -2 дні; Висування кандидатур на пост президента учнівськими громадами, самовисування на пост президента – 2 дні; Збір підписів за кандидата,реєстрація кандидатів на пост президента та їх довірених осіб, погодження списків офіційних спостерігачів кандидатами в президенти, -2 дні У виборчій комісії виготовлення бюлетенів для голосування – до дня виборів ; Виготовлення кандидатами в президенти та їх довіреними особами передвиборчих агітаційних матеріалів– 1 день; Проведення передвиборчої агітації серед виборців – 1 тиждень; Проведення виборів - 1 день до 15.30год. Підрахунок голосів в день виборів після 15.30 Оголошення результатів виборів на наступний день після виборів.
Стаття 4.2.6 Для проведення виборів Президента школи Учнівською радою формується виборча комісія з учнів 5-11 класів, що обрані простим відкритим голосуванням на класних учнівських зборах (1 представник від класу).
Стаття 4.2.7 Виборча комісія складає списки виборців, списки незалежних ( з числа учнів) та офіційних ( з числа педагогів-консультантів) спостерігачів, реєструє кандидатів у президенти, виготовляє виборчі бюлетені , проводить вибори, встановлює і передає результати голосування в Учнівську раду.
Стаття 4.2.8 Право висування кандидата в Президенти школи має кожен учнівський колектив 5-11 класів. Громадськість класу може висувати кількох кандидатів у Президенти. Можливо самовисування учнів.
Стаття 4.2.9 Реєстрація кандидатів в виборчій комісії відбувається після підтвердження кандидатури підписами не менш як 10 учнів, що висувають учня.
Стаття 4.2.10 Офіційні та незалежні спостерігачі здійснюють незалежне спостереження за проведенням виборчої кампанії. Про недоліки і порушення повідомляють в Учнівську раду.
Стаття 4.2.11 Учень, який зареєстрований кандидатом на пост Президента школи, має право вести передвиборчу агітацію разом з 2 довіреними особами: виготовити рекламний плакат з власною фотографією; підготувати передвиборчу програму на 1стор А4. Може використовувати інші агітаційні заходи (відеозаписи, аудіо записи, фотоілюстрації, газети, малюнки, елементи одягу тощо).
Стаття 4.2.12 Кандидат в президенти має право на вільне відвідування уроків протягом періоду передвиборчої агітації (1 тиждень). Відвідати(після узгодження з вчителем –предметником) 1 раз будь-який класний колектив для проведення агітаційних заходів. Проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.
Стаття 4.2.13 Усі учасники виборчого процесу мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборчі програми на пост кандидата в Президенти школи.
Стаття 4.2.14 Голосування відбувається в шкільному вестибюлі у визначений день під час перерв і після закінчення уроків до 15.30 год. Члени виборчої комісії, незалежні спостерігачі, довірені особи кандидатів в день виборів мають право вільного відвідування уроків.
Стаття 4.2.15 Підрахунок голосів відбувається відкрито і гласно членами виборчої комісії в присутності довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів та незалежних спостерігачів після закінчення виборів в день виборів.
Стаття 4.2.16 Засідання Учнівської ради, що відбувається на наступний день після виборів розглядає протокол виборчої комісії з результатами голосування виборців, скарги, що надійшли від офіційних, незалежних спостерігачів та довірених осіб кандидатів і приймає рішення про закінчення чи продовження виборчої кампанії.
Стаття 4.2.17 Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо проголосувало 50% виборців. Обраним вважається кандидат простою більшістю голосів.

Категорія: Учнівське самоврядування "СОВА" | Переглядів: 76 | Додав: franovska_yulia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar